Algemene Voorwaarden van Bonkestoter TuinCreaties

1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden, nader te noemen: Bonkestoter Tuincreaties

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Bonkestoter Tuincreaties een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Bonkestoter Tuincreaties uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht ontwerpen, aannemen en uitvoeren van hovenierswerkzaamheden, tuinbestratingen, alsmede tuinonderhoud, voor zowel particulieren, bedrijven, overheid en instellingen.

– Aard van het bedrijf, Hoveniersbedrijf.
– Voorlichting en documentatie.
– Het uitwerken van fantasierijke ideeën, toegesneden op de situatie en het budget.
– Advisering en het opnieuw inrichten van bestaande tuinen.
– Advisering en het op weg helpen van doe-het-zelvers.
– Leverancier van allerhande bomen, buitenplanten, struiken en tuinartikelen.

1.4 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt.

1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Bonkestoter Tuincreaties ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Bonkestoter Tuincreaties vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

1.6 Ingeval Bonkestoter Tuincreaties als opdrachtgever optreedt: dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:
Huisregels:
• Indien er sprake is van onderaanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een Verklaring van Arbeidsrelatie te overleggen, bij het in gebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
• Indien er sprake is van onderaanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan Bonkestoter Tuincreaties kenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid.

1.7 Lasten en beperkingen: opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen, danwel de schade welke voortvloeien uit praktische c.q. fysieke maatregelen welke getroffen dienen te worden op de aangrenzende percelen om de voortgang van de te verrichte werkzaamheden te realiseren.

2. ALGEMEEN

2.1. Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden van Bonkestoter Tuincreaties vervallen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, schriftelijk en mondeling, tussen Bonkestoter Tuincreaties en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Bonkestoter Tuincreaties, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Bonkestoter Tuincreaties is bevestigd.

2.3. Afspraken met personeel en/of derden van Bonkestoter Tuincreaties binden Bonkestoter Tuincreaties niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

2.4. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Bonkestoter Tuincreaties, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

2.5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt.

2.6. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Bonkestoter Tuincreaties een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

3. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Bonkestoter Tuincreaties is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

3.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Bonkestoter Tuincreaties gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Bonkestoter Tuincreaties gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Bonkestoter Tuincreaties zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. teken en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan wanneer van een diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekend.

3.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

3.6 Alle door Bonkestoter Tuincreaties opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.7 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is Bonkestoter Tuincreaties niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.

3.8 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld of de aan de opdrachtgever getoonde monsters, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren c.q. maten van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

3.9 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Bonkestoter Tuincreaties gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke voor Bonkestoter Tuincreaties kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen.

3.10 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes zijn gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Bonkestoter Tuincreaties niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.

3.11 Indien de door een opdrachtgever bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

3.12 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Bonkestoter Tuincreaties wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen dertig dagen franco aan Bonkestoter Tuincreaties terug te zenden, bij gebreke waarvan Bonkestoter Tuincreaties het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen.

4. OPDRACHTEN

4.1. Een opdracht bindt opdrachtgever. Bonkestoter Tuincreaties is pas gebonden aan een opdracht door schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht zijn bezwaren aan Bonkestoter Tuincreaties kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke of mondelinge opdracht geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.2. De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bonkestoter Tuincreaties ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Bonkestoter Tuincreaties zijn bevestigd.

4.3. De opdrachtgever zal zorg dragen dat Bonkestoter Tuincreaties tijdig kan beschikken:
• over de voor de opzet van het werkbenodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, KLIC meldingen, schoongrond verklaringen en beschikkingen) zonodig in overleg met Bonkestoter Tuincreaties;
• het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
• over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.
4.4. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Bonkestoter Tuincreaties alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

4.6. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Bonkestoter Tuincreaties pas na schriftelijke acceptatie.

4.7. Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

4.8. Bonkestoter Tuincreaties behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4.9. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven.

4.10. Een opdracht voor onbepaalde tijd wordt met inachtneming van het gestelde in artikel 4.9 telkenmale met een periode van minimaal 1 jaar verlengd.

4.11. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.

4.12. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bonkestoter Tuincreaties het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.13. Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Bonkestoter Tuincreaties bij opdrachtgever te werkgestelde(n) of met door of namens Bonkestoter Tuincreaties bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.

4.14. Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie.

4.15. Een opdracht van welke aardt ook eindigt met de dood van de Bonkestoter Tuincreaties, alle uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen van Bonkestoter Tuincreaties komen bij de dood van Bonkestoter Tuincreaties te vervallen en zullen nimmer over gaan op de erfgenamen van Bonkestoter Tuincreaties.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1. In het geval van levering van goederen of materialen door de opdrachtgever is Bonkestoter Tuincreaties, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Bonkestoter Tuincreaties, niet aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de toegezonden kisten, dozen of pakken en kunnen de kosten van opslag van de goederen of materialen en de daarover te voeren administratie en controle in rekening worden gebracht tegen het gebruikelijke tarief.

5.2. In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Bonkestoter Tuincreaties, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Bonkestoter Tuincreaties, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

5.3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk 10.

5.4. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Bonkestoter Tuincreaties, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in het hoofdstuk 6.

5.5. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Bonkestoter Tuincreaties enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Bonkestoter Tuincreaties bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Bonkestoter Tuincreaties schriftelijk is bevestigd.

5.6. Het eventueel door Bonkestoter Tuincreaties te verwerken materiaal, goederen en/of de door Bonkestoter Tuincreaties te verwerken gegevens dienen tijdig en franco te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres. Bij niet-franco levering worden de gemaakte vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht van Bonkestoter Tuincreaties een niet-franco zending te weigeren.

5.7. De door Bonkestoter Tuincreaties te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever behoudens in die gevallen waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Bonkestoter Tuincreaties.

5.8. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.9. Het aannemen van de goederen door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

5.10. Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal, goederen, drukwerk etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, op de overeengekomen tijd bij Bonkestoter Tuincreaties wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.

5.11. Alle leveringstijden worden door Bonkestoter Tuincreaties steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar oordeel van Bonkestoter Tuincreaties eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

5.12. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Bonkestoter Tuincreaties kennis geeft, onverminderd het recht van Bonkestoter Tuincreaties om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Bonkestoter Tuincreaties omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

5.13. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Bonkestoter Tuincreaties voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Bonkestoter Tuincreaties het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Bonkestoter Tuincreaties verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

5.14. Ten onrechte aan Bonkestoter Tuincreaties geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever, eventuele vervoer- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.15. Bonkestoter Tuincreaties is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van Bonkestoter Tuincreaties een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.16. Indien Bonkestoter Tuincreaties goederen of gegevens (al dan niet door Bonkestoter Tuincreaties vervaardigd of samengesteld) van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Bonkestoter Tuincreaties gemaakt heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op anderen goederen/gegevens van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Bonkestoter Tuincreaties ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

5.17. In het geval van levering van materialen door de opdrachtgever is deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van Bonkestoter Tuincreaties te stellen.

5.18. Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de opdrachtgever, aanvaardt Bonkestoter Tuincreaties geen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.

5.19. Bonkestoter Tuincreaties verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5.20. Indien tijdens de uitvoering van een door Bonkestoter Tuincreaties aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Bonkestoter Tuincreaties onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Bonkestoter Tuincreaties het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Bonkestoter Tuincreaties reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5.21. Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Bonkestoter Tuincreaties, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Bonkestoter Tuincreaties het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.22. De opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de medewerkers van Bonkestoter Tuincreaties, als jegens Bonkestoter Tuincreaties om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de medewerkers van Bonkestoter Tuincreaties worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de medewerkers van Bonkestoter Tuincreaties tegen gevaar voor lijf, en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

5.23. Indien Bonkestoter Tuincreaties en opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is Bonkestoter Tuincreaties gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.

5.24. Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.

5.25. Wanneer een door Bonkestoter Tuincreaties geleverd project door opdrachtgever juridisch en/of economisch in gebruik is genomen wordt dit project geacht te zijn opgeleverd.

5.26. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door opdrachtgever.

5.27. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden. Wanneer opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever gehouden dit Bonkestoter Tuincreaties voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mede te delen.

5.28. Bonkestoter Tuincreaties is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg ter hand te nemen. De kosten die zij hiervoor maakt brengt zij in rekening bij opdrachtgever, tenzij opdrachtgever met Bonkestoter Tuincreaties overeenkomt dat de opdrachtgever voor deze werkzaamheden zorg draagt.

5.29. Opdrachtgever draagt zorg voor plaatsing van waarschuwingsborden e.d., tenzij anders overeengekomen.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Bonkestoter Tuincreaties over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Bonkestoter Tuincreaties te voldoen.

6.2. De met Bonkestoter Tuincreaties overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

6.3. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, bijv. storm- en vorst, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Bonkestoter Tuincreaties door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Bonkestoter Tuincreaties van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

6.4. Ingeval van overmacht zal Bonkestoter Tuincreaties daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is opdrachtgever gerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de opdrachtgever hiervan schriftelijk aan Bonkestoter Tuincreaties kennis geeft. Onverminderd het recht van Bonkestoter Tuincreaties om binnen vier weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de desbetreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Bonkestoter Tuincreaties omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken. Dit alles echter met de verplichting om aan Bonkestoter Tuincreaties het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

7. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1. Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Bonkestoter Tuincreaties is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Bonkestoter Tuincreaties als bindend.

7.2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.3. Opdrachtgever zal alle door Bonkestoter Tuincreaties voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Bonkestoter Tuincreaties in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.4. Indien Bonkestoter Tuincreaties een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Bonkestoter Tuincreaties de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
7.5. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.6. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Bonkestoter Tuincreaties niet, met name zal Bonkestoter Tuincreaties in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade of andere gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, met juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.7. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.8. Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd.

7.9. Op geleverde goederen is Bonkestoter Tuincreaties nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de fabrikant en/of leverancier van de geleverde goederen aan Bonkestoter Tuincreaties verstrekte garantie, alle andere garantiebepalingen zal Bonkestoter Tuincreaties in haar offerte c.q. opdrachtbevestiging vermelden.

7.10. Bonkestoter Tuincreaties is nimmer gehouden garantie te verstrekken op goederen welke zijn geleverd en/of geplaatst door derde, tenzij anders is overeengekomen.

7.11. Bonkestoter Tuincreaties is nimmer gehouden een garantie op bomen,struiken en/of planten te verstrekken, tenzij Bonkestoter Tuincreaties van de geleverde bomen,struiken en/of planten een schriftelijke garantie bepaling aan de opdrachtgever heeft overlegd en deze bepalingen door de opdrachtgever stipt zijn opgevolgd.

7.12. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken van de door Bonkestoter Tuincreaties geleverde goederen zijn geen klachten mogelijk, anders dan bij directe levering.

7.13. Bij alleen levering is opdrachtgever verplicht het geleverde bij ontvangst te controleren en met ondertekening van de ontvangstbon bevestigt opdrachtgever dat de levering juist en volledig is uitgevoerd.

7.14. Restpartijen worden niet retour genomen.

7.15. Bij berekening van de hoeveelheid door de opdrachtgever zelf is geen retourname mogelijk.

7.16. Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbindingen van een overeenkomst kunnen vorderen.

7.17. Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie.

Uitsluitingen van garanties

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

• onjuist onderhoud
• onjuist gebruik
• moedwillige nalatigheid
• storm (= wind met grotere windsnelheid dan 20 m/sec.) brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak.
• abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën.
• zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water.
• buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat.
• gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Bonkestoter Tuincreaties draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is Bonkestoter Tuincreaties nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. In geval Bonkestoter Tuincreaties voor de betreffende schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar zal worden uitgekeerd krachtens de polissen (bijvoorbeeld de WA-bedrijfspolis en/of Carpolis).

8.2. Bonkestoter Tuincreaties verplicht opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht een KLIC melding te doen, bij het falen van de juiste gegevens in de desbetreffende KLIC melding aanvaardt Bonkestoter Tuincreaties geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan kabels en leidingen en de daar uit voortvloeiende kosten.

8.3. Bonkestoter Tuincreaties zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden indien werkzaamheden, zoals door opdrachtgever gewenst worden, en welke door Bonkestoter Tuincreaties na melding niet raadzaam worden geacht.

8.4. Opdrachtgever is gehouden Bonkestoter Tuincreaties schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Bonkestoter Tuincreaties instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door Bonkestoter Tuincreaties geleverde diensten.

8.5. Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

8.6. Bonkestoter Tuincreaties behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Bonkestoter Tuincreaties niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Bonkestoter Tuincreaties niet aansprakelijk.

8.7. Adviezen worden door Bonkestoter Tuincreaties naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.8. Evenmin aanvaardt Bonkestoter Tuincreaties enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte goederen en/of gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens en/of goederen welke niet uitdrukkelijk aan Bonkestoter Tuincreaties zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

8.9. In geen geval zal Bonkestoter Tuincreaties verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

8.10. Bonkestoter Tuincreaties is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

8.11. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, bijv. olielekkage, veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen of door lekkage van de machines zelf, tevens aanvaardt Bonkestoter Tuincreaties geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

8.12. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond en/of ander zins van door derden geleverde ondeugdelijke goederen.

8.13. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wit uitslaande materialen veroorzaakt door salpeterzuur.

8.14. Bonkestoter Tuincreaties staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid.
8.15. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of ten gevolgen van gereedschappen en/of materieel wat door Bonkestoter Tuincreaties om niet aan derden is uitgeleend.

8.16. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien na het kandelaberen de bomen alsnog verloren gaan.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Bonkestoter Tuincreaties gesloten overeenkomsten is nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Bonkestoter Tuincreaties verrichte of te verrichten diensten;
• eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

9.2. Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Bonkestoter Tuincreaties voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Bonkestoter Tuincreaties zouden worden onttrokken.

9.3. Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Bonkestoter Tuincreaties de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Bonkestoter Tuincreaties zal cederen. Opdrachtgever verleent Bonkestoter Tuincreaties reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

9.4. Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

9.5. Bonkestoter Tuincreaties is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Bonkestoter Tuincreaties niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro)voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

9.6. Het is Bonkestoter Tuincreaties toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.

9.7. Bonkestoter Tuincreaties behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

9.8. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

9.9. Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Bonkestoter Tuincreaties of getoond op de website van Bonkestoter Tuincreaties worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Bonkestoter Tuincreaties, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bonkestoter Tuincreaties voorbehouden.

9.10. Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Bonkestoter Tuincreaties afkomstige of door Bonkestoter Tuincreaties gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Bonkestoter Tuincreaties, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Bonkestoter Tuincreaties voorbehouden.

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Bonkestoter Tuincreaties daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Bonkestoter Tuincreaties is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum voor bedrijven en contant voor particulieren, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders is overeengekomen.

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Bonkestoter Tuincreaties moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen ten minste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00 (zegge: éénhonderdenvijfentwintig Euro).

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Bonkestoter Tuincreaties laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Bonkestoter Tuincreaties zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Bonkestoter Tuincreaties cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Bonkestoter Tuincreaties reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Bonkestoter Tuincreaties het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling (bankgarantie), of een door Bonkestoter Tuincreaties te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet.

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

10.8 Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan acht dagen waarop Bonkestoter Tuincreaties de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd c.q. toegezonden te worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Bonkestoter Tuincreaties gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Bonkestoter Tuincreaties op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden.

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN

11.1. De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen, tenzij anders is overeengekomen.

11.2. De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden, tevens moet er zorg gedragen worden voor een goede bereikbaarheid voor onze machines en/of drijvend materieel.

11.3. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de aanwezigheid van ongedierte en de daar uit voort vloeiende schades.

11.4. Bonkestoter Tuincreaties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verzakkingen, alsmede trilschade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

11.5. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen bijv. kap en/of snoeivergunningen en tevens alle voorzieningen t.b.v. verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.6. Marmer, graniet en natuursteen worden verkocht met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering door de klant kunnen worden geëist. Een afwijking van de dikte of de vlakheid is in de bedrijfstak van de steenbewerking aangenomen en kan in geen geval rede geven tot enige klacht. Op maatvoering dienen afwijkingen te worden geaccepteerd. Hiervoor refereren we naar de Europese normen (NEN-NORMEN).

11.7. Indien Bonkestoter Tuincreaties werkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.

11.8. Bonkestoter Tuincreaties kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de opdrachtgever Bonkestoter Tuincreaties aansprakelijk kan stellen.

12. GESCHILLEN

12.1. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2. Op alle overeenkomsten en transacties van Bonkestoter Tuincreaties met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

12.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. SLOTBEPALING

13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Bonkestoter Tuincreaties.